Thaiszia - Journal of Botany, vol.27, no 2*2017

/ISSN 1210-0420

Tlačená publikácia

11,30 €
9,42 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

EditoriSergej Mochnacký • Martin Suvák • Lenka Mártonfiová
Ročník27, číslo 2
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:angličtina

Anotácia

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydáva od r. 1991 vedecký časopis THAISZIA – Journal of botany. Prostredníctvom neho informuje botanickú verejnosť o svojej činnosti, o vedeckých disciplínach, ktoré profilujú vo vedeckých aktivitách Botanickej záhrady UPJŠ, zhromažďuje vedecké informácie, a to aj formou výmeny časopisu za iné vedecké periodiká a knižné publikácie.

Príspevky sa týkajú vedeckých disciplín ako taxonómia, chorológia, karyológia, fytocenológia, populačná ekológia, produkčná ekológia, ekológia spoločenstiev, reprodukčná botanika, fytopatológia, enviromentalistika, sozológia a recenzií na knižné publikácie. Všetky príspevky sú písané v anglickom jazyku, prechádzajú recenzným konaním a jazykovou úpravou.

V súčasnosti časopis vychádza pravidelne dvakrát ročne a nepravidelne vychádza Supplement. THAISZIA - J. Bot. je evidovaná v databázach BIOSIS, CAB International, CABS (Current Awareness in Biological Sciences), Excerpta Botanica, The Kew Records of Taxonomic Literature a od roku 2009 v databáze SCOPUS.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie