Cytológia - pracovný zošit na praktické cvičenia

 Ján Kleban a kol. 

978-80-7097-757-6

Tlačená publikácia

Vypredané

8,47 €
8,47 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Kleban
Spoluautori:Jaromír Mikeš • Peter Fedoročko
Rok vydania:2011
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:76
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Predkladaný pracovný zošit na praktické cvičenia z cytológie je určený poslucháčom 1. ročníka bakalárskeho štúdia biológie a 1. ročníka bakalárskeho medziodborového štúdia v kombinácii s biológiou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Slúži ako návod, ktorý má študentom uľahčiť prácu a umožniť rýchlejšiu orientáciu v zadanej úlohe. Úprava pracovného zošita do formy protokolov umožňuje študentom zakresliť vlastné pozorovanie a tým stimuluje študentov k presnejšiemu a trvalejšiemu zapamätaniu si precvičovanej úlohy a zároveň umožňuje spätnú kontrolu pedagógom.

Cytológia (z gréckeho slova kytos – bunka, logos - veda) je veda o bunke, ktorá sa zaoberá štúdiom tvarov, svetelnomikroskopickej štruktúry, ultraštruktúry, veľkosti, funkcie a ďalších prejavov bunky. Bunky, ktoré tvoria v rastlinnom či živočíšnom organizme jeden celok, sú štruktúrne a funkčne rôznorodé, a tak ako v minulosti, i dnes napĺňajú úžasom a pokorou celé generácie vedcov a bádateľov. Štúdium ich morfológie a fyziológie sa však nezaobíde bez použitia zväčšovacích technických zariadení, ktoré umožňujú pozorovanie detailov pod hranicou rozlišovacej schopnosti ľudského oka. V mnohých prípadoch sú tieto zariadenia potrebné aj na to, aby sme existenciu niektorých organizmov vôbec vedeli dokázať (baktérie, prvoky a rôzne ďalšie mikroorganizmy). Pri mnohobunkových organizmoch ich využívame na štúdium štruktúry ich orgánov, tkanív (pletív), prípadne jednotlivých buniek a ich častí. Zvýšiť rozlišovaciu schopnosť ľudského oka je dnes možné pomocou lupy, svetelného či elektrónového mikroskopu. Štruktúry, ktoré sú rozlíšiteľné svetelným mikroskopom, označujeme ako mikroskopické. Ich veľkosť musí byť minimálne 0,2 μm. Mnohonásobne vyššie zväčšenie dosahujeme elektrónovým mikroskopom, avšak nevýhodou je, že neumožňuje pozorovanie živých objektov. Štruktúry, ktoré nám umožňuje pozorovať, označujeme ako ultraštruktúry alebo submikroštruktúry.

Počas cvičení sa postupne oboznámite so základnými pojmami optiky, s aplikáciami využívajúcimi mikroskopickú techniku, ale aj so základnými rozdielmi medzi štruktúrou rastlinnej a živočíšnej bunky a ich organelami. Všetky oblasti sú spracované do tematických okruhov obohatených úlohami, ktoré si vyskúšate aj prakticky.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie