Manažérska ekonomika (Praktické aplikácie)

 Zuzana Hrabovská 

978-80-8152-127-0

Tlačená publikácia

Vypredané

7,86 €
7,86 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Hrabovská
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:124
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Pri príprave učebného textu boli použité všeobecne platné teoretické poznatky súčasných odborníkov venujúcich sa problematike podnikového hospodárstva. Vysokoškolský učebný text je koncipovaný ako učebná pomôcka, ktorá nemá nahradiť podrobné štúdium súvisiacich legislatívnych predpisov ani ďalších dostupných teoretických zdrojov, v ktorých je spracovaná problematika pôsobenia podniku ako základného prvku ekonomiky. Osobitná pozornosť bola venovaná dôslednému spracovaniu postupov riešenia vybraných praktických otázok, ktorými sa zaoberá manažment podniku. Okrem riešených príkladov a prípadových štúdií sú v učebnej pomôcke formulované aj neriešené úlohy, ktoré možno vhodným spôsobom využiť na upevnenie teoretických poznatkov na seminároch.

Zámerom obsahovej štruktúry predloženého učebného textu je ponúknuť študentom predmetu Manažérska ekonomika Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj širšej odbornej verejnosti, ako aj podnikateľským subjektom pôsobiacim v reálnych podmienkach ucelený pohľad na kľúčové ekonomické kategórie, ktoré sú spojené so životným cyklom pôsobenia podnikateľského subjektu.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie