Zákony 2018 II. časť A

977-13-3515-818-6-15

Tlačená publikácia - predaj

6,00 €
5,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:592

Anotácia

Obchodné právo (1.kapitola)

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Č. 343/2015 Z.?z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Národne rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Občianske právo (2. kapitola)

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešensí spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 294/1999 Z. z.o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
 • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Živnostenský zákon (3. kapitola)

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 

Autorské právo (4. kapitola)

 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie