Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.

Nový kódex civilného práva. Platný od 1. júla 2016

978-80-89350-58-2

Tlačená publikácia

22,64 €
22,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:560

Popis

Civilný sporový poriadok (Úplné znenie s komentárom) Civilný mimosporový poriadok (Úplné znenie s komentárom) Správny súdny poriadok (Úplné znenie s komentárom)

Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše čiastkové novely priniesli do Občianskeho súdneho poriadku množstvo tzv. lomených ustanovení, ktoré neprispievali k jeho konzistentnej vnútornej štruktúre (napr. § 175zca, § 250ja) a zneprehľadňovali tak základný procesný predpis. Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie