Lekárska fyziológia

Kamil Javorka a kol.

978-80-8063-407-0

Tlačená publikácia

Na sklade

43,64 €
43,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kamil Javorka
Spoluautori:Kolektív autorov
Rok vydania:2014
Vydanie:4. vydanie - prepracované a doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:770

Popis

Od ostatného, tretieho, vydania slovenskej učebnice lekárskej fyziológie ubehli štyri roky. Tak ako v tomto časovom cykle získavali vrcholoví športovci nové dokonalejšie fyzické i psychické schopnosti pre súťaže na olympijských hrách, tak sa v tomto čase na univerzitách, akadémiách, v laboratóriách i klinikách získavali ďalšie vedecké poznatky, ktoré kontinuálne posúvajú ľudské poznanie v medicínskych vedách vrátane lekárskej fyziológie. Uuvedomili sme si, že po 4 rokoch prišiel čas doplniť platné poznatky uvedené v predošlých vydaniach o ďalšie – novšie. Osvedčený kolektív autorov, ktorý, bohužiaľ, počas prípravy 4. vydania navždy opustili prof. Kujaník a prof. Štulrajter, upravil a doplnil svoje kapitoly o nové poznatky. Výraznou zmenou prešla v dôsledku nahromadenia a dokázania nových informácií kapitola o fyziológii imunitného systému, o termoregulácii a podkapitola o mikro cirkulácii. Do učebnice sme pridali novú kapitolu Chronofyziológia, ktorú na požiadanie spracovali renomovaní autori z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. Zeman a doc. Herichová. Chronofyziológia – súčasť chronobiológie – vznikla ako ucelená vedná disciplína v druhej polovici minulého storočia. Zmeny fun kcií v závislosti od štvrtého rozmeru – času, či už vyvolané exogénne, ale hlavne determinované endogénne biologickými hodinami, sú každodennou i každonočnou realitou. Biologické rytmy funkcií sa musia brať do úvahy pri hodnotení aktuálnych funkcií organizmu, ale aj pri farmakoterapii (chronofarmakológia) a prevencii niektorých ochorení. Doplnené boli aj kapitoly o fyziológii v najskorších štádiách vývoja organizmu (fyziológia plodov a novorodencov) a počas starnutia. Tento ontogenetický pohľad na funkcie organizmu je i vo svetovej študijnej literatúre ojedinelý. Myslíme si však, že predmet fyziológia človeka nemôže informovať len o funkciách mladého „dospelého tela“, ale aj o funkciách plodu, novorodenca, detí, adolescentov, ako aj seniorov. Len tak môže byť lekárska fyziológia alebo fyziológia človeka hodná svojho názvu. Štvrté vydanie tejto učebnice pripravil opäť rozsiahly kolektív graduovaných fyziológov z takmer všetkých fyziologických pracovísk na Slovensku. Majú tu zastúpenie ústavy fyziológie všetkých lekárskych fakúlt (JLF UK Martin, LF UK Bratislava, LF UPJŠ Košice, SZU Bratislava), Prírodovedeckej fakulty UK, ako aj niektorých ústavov Slovenskej akadémie vied. Keďže na vydanie takéhoto druhu knihy (vysokoškolská učebnica pre základné medicínske odbory) je takmer nemožné zohnať sponzorov, mohla byť učebnica vydaná len vďaka vzácnemu porozumeniu vydavateľstva Osveta, spol. s r.o., v Martine. Veríme, že tak ako predošlé vydania slovenskej učebnice lekárskej fyziológie i toto štvrté vydanie výrazne pomôže študentom medicíny pochopiť princípy a mechanizmy nesmier - ne komplikovaných, vzájomne poprepájaných a integrovaných funkcií ľudského tela od jeho intrauterinného vzniku až po jeho zánik.

Kamil Javorka

Odporúčame

 Soňa Grešová a kol. 

9,27 €
Na sklade

 John B. West . Andrej Andrašovský

22,95 €
Na sklade

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie