Vysoký krvný tlak

978-80-89171-71-2

Tlačená publikácia - predaj

Archivované

12,00 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Viera Smetanová
Rok vydania:2010
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:240

Anotácia

V roku 2000 trpelo na vysoký krvný tlak asi 972 miliónov dospelých na celom svete. Tretina z postihnutých bola v ekonomicky vyspelých krajinách. Na Slovensku malo v roku 2002 vysoký krvný tlak najmenej 30% populácie vo veku od 15 do 64 rokov a 37% dospelých od 25 do 64 rokov. Cieľom, na ktorý sa predkladaná publikácia zameriava, je poskytnúť čitateľovi najmä lekárom prvého kontaktu, ale aj ďalším odborníkom základné informácie o vysokom krvnom tlaku, predovšetkým o primárnej (esenciálnej) hypertenzii u dospelých. V publikácii sa rešpektujú nielen aktuálne zásady, názory a odporúčania významných európskych ustanovizní (ESH/ESC – Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európ­skej kardiologickej spoločnosti – z r. 2007), ale aj poznatky z kongre­sov a konferencií i stanoviská európskych a svetových autorít podľa literárnych prameňov z minulého obdobia. Cieľom tejto publikácie je v neposlednom rade podať prístupnou formou aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii, chorobe, ktorá patrí k najčastejším, ktoré lekár v praxi lieči. Tie sa sčasti menia, sčasti dopĺňajú prakticky z roka na rok. Preto je nevyhnutné, aby každý takýto lekár mal k dispozícii praktickú, prehľadnú publikáciu, ale aby súčasne neprestal sledovať aktuálny vývoj na tomto poli. Primárna (esenciálna) hypertenzia vyžaduje spravidla celoživotnú liečbu a po celý život aj nevyhnutnú spoluprácu pacienta i lekára, ktorý nielenže rozhoduje o liečbe jednotlivého chorého, ale za jeho liečbu nesie i zodpovednosť. Táto spolupráca je nevyhnut­nou podmienkou úspešného zvládnutia problému vysokého krvného tlaku. Tomuto sa snaží publikácia pomáhať.

Obsah:

1. časť        9
Zoznam skratiek        9
Predhovor k 2. vydaniu        13
Úvod        15
1    Epidemiológia vysokého krvného tlaku        19
1.1    Základné pojmy        19
1.2    Subklinické orgánové poškodenie a manifestná  kardiovaskulárna alebo renálna choroba         21
1.3    Závery pre prax        24
2    Etiopatogenéza artériovej hypertenzie        25
2.1    Závery pre prax        30

3    Meranie krvného tlaku        31
3.1    Úvodné poznámky        31
3.2    Prístrojové meranie krvného tlaku        31
3.3    Meranie kazuálneho krvného tlaku        33
3.4    Meranie krvného tlaku v domácom prostredí         39
3.5    Ambulantné dvadsaťštyrihodinové monitorovanie krvného tlaku        41
3.6    Závery pre prax        44
4    Klasifikácia krvného tlaku         45
4.1    „Normálny“ a vysoký krvný tlak        46
4.2    Primárna (esenciálna) a sekundárna artériová hypertenzia        47
4.3    Závery pre prax        47
5    Diagnostika a diferenciálna diagnostika vysokého krvného tlaku         49
5.1    Pracovná diagnóza: Manifestná artériová hypertenzia        52
5.1.1    Artériová hypertenzia bieleho plášťa        53
5.1.2    Normotenzia bieleho plášťa        54
5.2    Diferenciálna diagnostika manifestnej artériovej hypertenzie – vylúčenie sekundárnej príčiny hypertenzie        55
5.3    Diagnóza: primárna (esenciálna) artériová hypertenzia        61
5.4    Faktory ovplyvňujúce prognózu         64
5.4.1    Rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby        66
5.4.2    Subklinické poškodenie orgánov        67
5.4.3    Diabetes mellitus        68
5.4.4    Manifestná KV alebo obličková choroba        70
5.4.5    Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika        70
5.4.6    Závery pre prax        73
6    Princípy liečby vysokého krvného tlaku        75
6.1    Liečebné zmeny životosprávy        78
6.1.1    Zanechanie fajčenia        78
6.1.2    Zvýšenie pohybovej aktivity         80
6.1.3    Zníženie nadmernej telesnej hmotnosti        81
6.1.4    Zníženie príjmu kuchynskej soli        82
6.1.5    Obmedzenie konzumácie alkoholu        82
6.1.6    Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny         83
6.1.7    Zníženie obsahu celkových a nasýtených tukov v strave        83
6.2    Medikamentózna liečba artériovej hypertenzie        84
6.2.1    Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín        86
6.2.2    Antagonisty angiotenzínu II        89
6.2.3    Priame renínové inhibítory – novšie farmaká s účinkom na systém renín-angiotenzín        91
6.2.4    Blokátory kalciových kanálov         93
6.2.5    Diuretiká        95
6.2.6    Blokátory beta-adrenergných receptorov sympatika         99
6.2.7    Blokátory alfa-adrenergných receptorov        102
6.2.8    Antihypertenzíva s účinkom na centrálny nervový systém        104
6.2.9    Priame vazodilatanciá        105
6.3    Taktika antihypertenzívnej farmakoterapie        106
6.4    Antihypertenzívna monoterapia a diferenciálna farmakoterapia primárnej hypertenzie        109
6.4.1    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou srdca        110
6.4.2    Pacient s artériovou hypertenziou a cerebrovaskulárnou chorobou        112
6.4.3    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou obličiek        112
6.4.4    Pacient s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus        113
6.4.5    Pacient s artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou        114
6.4.6    Pacient s artériovou hypertenziou a metabolickým syndómom        114
6.4.7    Starší pacient s artériovou hypertenziou        115
6.5    Kombinovaná liečba artériovej hypertenzie        117
6.6    Taktika antihypertenzívnej liečby a vyhodnocovanie jej účinnosti         128
6.7    Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu        130
6.8    Dodržiavanie zásad liečby a liečebného režimu – spolupráca        132
6.9    Závery pre prax        136
6.10     Tabuľky antihypertenzívnych liekov        137
7    Sekundárne artériové hypertenzie        157
7.1    Artériová hypertenzia pri endokrinných chorobách        157
7.1.1    Primárny hyperaldosteronizmus        157
7.1.2    Feochromocytóm        160
7.1.3    Cushingov syndróm        163
7.1.4    Akromegália        164
7.1.5    Artériová hypertenzia pri poruchách funkcie štítnej žľazy        164
7.1.6    Artériová hypertenzia pri hyperparatyreóze        165
7.2    Artériová hypertenzia pri chorobách obličiek        165
7.2.1    Renoparenchýmová artériová hypertenzia        165
7.2.2    Renovaskulárna artériová hypertenzia        169
7.3    Artériová hypertenzia v gravidite        174
7.4    Syndróm apnoe v spánku        182
7.5    Koarktácia aorty        185
7.6    Artériová hypertenzia po farmakách a iných xenobiotikách        186
7.7    Závery pre prax        189
8    Hypertenzná kríza        193
8.1    Závery pre prax        200
9    Artériová hypertenzia a chirurgický výkon         201
9.1    Závery pre prax        204
10    Významné epidemiologické a klinické štúdie vo vzťahu k vysokému krvnému tlaku        205
10.1    Závery pre prax        217
2. ČASŤ        19
3. ČASŤ        49
Použitá literatúra a zdroje informácií        229
Práce publikované v časopisoch        229
Monografie, zborníky        231
Informácie publikované na internete        231

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie