Modelové otázky z chémie na prijímacie skúšky na UPJŠ LF

978-80-8129-109-8

Tlačená publikácia

18,18 €
18,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Mareková, Marek Stupák, Peter Urban, Jana Mašlanková, Miroslava Rabajdová
Rok vydania:2019
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:332
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné  a zubné lekárstvo. Obsahuje 1500 modelových otázok z chémie, ktoré sú podkladom pre prípravu   písomných testov na prijímacie skúšky z chémie už takmer 25 rokov.Základom pre vznik otázok boli a sú učebnice pre gymnáziá, ktoré prešli  v priebehu rokov niekoľkými zmenami. Tie sa odrazili aj v otázkach uvedených v našej najnovšej publikácii.Je potrebné zdôrazniť, že otázky majú pomôcť pochopiť učivo a slúžiť na kontrolu nadobudnutých vedomostí. Otázky na prijímacích skúškach preto  nemusia presne kopírovať otázky uvedené v tejto publikácií.Testy zahrňujú celú osnovu predmetu chémia na slovenských gymnáziách,vrátane cvičení a seminárov. Odpovede na otázky sú riešené formou ponukových odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti.Správne odpovede sú uvedené v kľúči, ktorý sme zaradili na koniec tejto publikácie

Výpočty tvoria samostatnú časť.Na lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je priamo v texte uvedený jeden správny výsledok  z viacerých možných - líšiacich sa napr. v jednotkách- gramy , miligramy móly. Pri riešení príkladov závisí výsledok od spôsobu zaokrúhľovania tak relatívnych molekulových hmotností prvkov, ako aj jednotlivých čiastkových výpočtov.Pre zjednodušenie výpočtov uvádzame na obale periodickú tabuľku, kde sú relatívne molekulové hmotnosti zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.

Autori publikácie sa snažili o minimalizáciu možných chýb v texte a za prípadné chyby, ktoré ostali po všetkých korektúrach, sa vopred ospravedlňujeme. Budeme vďační za každú pripomienku, ktorá nám pomôže ďalej skvalitňovať modelové otázky, ktoré sú okrem prípravy na prijímacie skúšky  na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva chémie pred maturitnou skúškou. Prajeme všetkým uchádzačom o štúdium, aby im táto príručka pomohla splniť ich cieľ.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie