Thaiszia 2/2016, Journal of Botany

Sergej Mochnacký a kol.

/ ISSN 1210-0420

Tlačená publikácia - predaj

10,13 €
8,44 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Sergej Mochnacký a kol.
Ročník26
Rok vydania:2016
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:angličtina

Anotácia

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydáva od r. 1991 vedecký časopis THAISZIA – Journal of Botany. Prostredníctvom neho informuje botanickú verejnosť o svojej činnosti, o vedeckých disciplínach, ktoré profilujú vo vedeckých aktivitách Botanickej záhrady UPJŠ, zhromažďuje vedecké informácie, a to aj formou výmeny časopisu za iné vedecké periodiká a knižné publikácie.

Príspevky sa týkajú vedeckých disciplín ako taxonómia, chorológia, karyológia, fytocenológia, populačná ekológia, produkčná ekológia, ekológia spoločenstiev, reprodukčná botanika, fytopatológia, enviromentalistika, sozológia a recenzií na knižné publikácie. Všetky príspevky sú písané v anglickom jazyku, prechádzajú recenzným konaním a jazykovou úpravou.

V súčasnosti časopis vychádza pravidelne dvakrát ročne a nepravidelne vychádza Supplement.

THAISZIA - J. Bot. je evidovaná v databázach BIOSIS, CAB International, CABS (Current Awareness in Biological Sciences), Excerpta Botanica, The Kew Records of Taxonomic Literature a od roku 2009 v databáze SCOPUS.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie