Anatomický slovník

František Šimon a kol.

978-80-8063-443-8

Tlačená publikácia

36,36 €
36,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:František Šimon, Ján Danko, Jozefa Artimová, Martin Zborovjan
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:slovník
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:364

Popis

Anatomický slovník obsahuje základné informácie v troch hlavných častiach:

V terminologickej časti prináša súčasnú latinskú podobu termínu a jeho slovenský ekvivalent; v prípade potreby aj jeho vecný výklad. Slovník obsahuje termíny nielen humánnej, ale aj veterinárskej anatómie, ktoré nie sú vždy identické, a to ani v latinskej, ani v slovenskej podobe. Slovník zahŕňa asi 2 800 hesiel, čo predstavuje úplnú slovnú zásobu TA 1998 a NAV 2005, ale aj slovnú zásobu starších vydaní anatomickej nomenklatúry, ktoré sa dostali do výberu preto, lebo sa stále používajú v lekárskej praxi, prípadne preto, že môžu pomôcť osvetliť súvislosti medzi dnes platnými termínmi a ich „terminologickými predchodcami”. Slovník iba obmedzene spracúva eponymné termíny. V heslách sa nachádzajú odkazy na termíny významovo príbuzné, čím slovník prispieva ku komplexnému chápaniu anatomickej nomenklatúry.

V gramatickej časti slovník prináša gramaticky správnu podobu latinského termínu, základné gramatické údaje a jeho etymológiu.

V historickej časti ozrejmuje podľa možnosti aj historické súvislosti vzniku termínu, dôvody, ktoré viedli k zavedeniu jazykovej podoby príslušného termínu, uvádza jeho autora, rok vzniku a dielo, v ktorom sa táto podoba prvýkrát vyskytla. Nekladie si však za úlohu suplovať dejiny anatómie či dejiny objavu jednotlivých štruktúr, pretože by to presahovalo možnosti autorov a rozsah slovníka. Dôvodom na zostavenie anatomického slovníka bola skutočnosť, že v slovenskej, ale ani v českej literatúre podobný slovník neexistuje. Všeobecné české lekárske slovníky obsahujú, pravdaže, aj anatomické termíny, napr. známy Kábrtov slovník Lexicon medicum (2. vyd. 1995) obsahuje české ekvivalenty a hlavne gramatické informácie, kým Velký lékařský slovník (autori M. Vokurka a J. Hugo; 1. vyd. 2004) podáva hlavne vý- klad obsahu termínu. Žiadny z nich však neprináša informácie z historického hľadiska. Existujúce svetové anatomické slovníky síce takú informáciu ponúkajú, lenže spravidla prinášajú len odkaz na autora termínu, ale už nie na konkrétne dielo, resp. presný citačný údaj, alebo sú staršieho dáta a vyžadujú si korekciu. Anatomický slovník je určený všetkým lekárom – humánnym i veterinárskym, študentom humánnej i veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách, bakalárskych smerov na veterinárskej univerzite a napokon všetkým záujemcom o anatómiu. Veríme, že nový Anatomický slovník sa stane praktickým a užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s humánnou a veterinárskou anatómiou, a naplní tak naše očakávania, ktoré sme vložili do jeho prípravy.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie